12.10.2011

Ringkasan perjalanaan Parameswara dari Palembang ke Melaka.


                                                Palembang--------->Temasik --
                                                                                       I
                                                                                       I
                                                                                       I
                                                                                      V
                                                  Melaka       < -------  Muar没有评论:

发表评论